leveling agents

آگوست 22, 2023
مکانیزم همتراز کننده های سیلیکونی و غیر سیلیکونی

بررسی همتراز کننده ها سیلیکونی و غیر سیایکونی

یافتن عامل Leveling Agent همتراز کننده با در نظر گرفتن تمام پارامترها اغلب یک فرآیند خسته کننده است. بررسی مقدار مصرف و تغییرات محصول برای تعیین شیمی صحیح و تنظیم دقیق فرمول بسیار مهم است what is leveling agents
آگوست 24, 2023
همتراز کننده های سیلیکونی Silicone leveling agent ساختار

بررسی همتراز کننده های سیلیکونی

ساختار همتراز کننده leveling agents پوشش ها عموماً از دو قسمت سازگار با سیستم و قسمت هایی که با سیستم ناسازگار بوده و کشش سطحی آنها کمتر از سیستم است تشکیل شده است.